REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

TOP E SHOP

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego TOPESHOP.PL zwany dalej „Regulaminem” określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów jak również uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

2) W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

a.  "Administrator" - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 7

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. biuro@topeshop.pl

c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;

d. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.

e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.

f. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

g. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego www.topeshop.pl oraz jej podstrony;

h. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

i. Sprzedawca Bartosz Czech i Andrzej Goński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Top e shop s.c., Rawa Mazowiecka 96-200, ul. Warszawska 8, NIP 8351604609, REGON 101710203.

j. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość tj. umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

k. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;

l. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

4) W celu uzyskania informacji na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

5) Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

6) Warto wiedzieć, że:

a. momentem zawarcia umowy o świadczenie Usługi jest moment kliknięcia w przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ podczas wypełniania formularza Rejestracji.

b. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment otrzymania Powiadomienia o przyjęciu złożonego Zamówienia.

7) Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§2 REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1) Sprzedawca w ramach infrastruktury informatycznej Sklepu Internetowego umożliwia każdemu Klientowi bezpłatną rejestrację oraz założenie Konta Klienta.

2) Rejestracja w Sklepie Internetowym dokonywana jest z poziomu strony głównej Sklepu Internetowego poprzez kliknięcie przycisku ZALOGUJ SIĘ oraz z poziomu Koszyka poprzez kliknięcie przycisku STWÓRZ KONTO.

3) W ramach rejestracji Klient w pierwszej kolejności uzupełnia interaktywny formularz poprzez wprowadzenie swojego adresu mailowego. Następnie aby dokończyć procedurę Rejestracji należy uzupełnić interaktywny formularz danymi osobowymi. Ważne aby wymagane przez formularz rejestracji dane były zgodne z rzeczywistością, gdyż w przyszłości mogą służyć do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia.

4) W celu dokończenia procedury rejestracji Sprzedawca wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dzięki złożeniu powyższych oświadczeń Sprzedawca może świadczyć Usługi na rzecz Klienta oraz realizawać Umowę Sprzedaży.

5) Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie na adres mailowy Powiadomienia.

6) Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi prowadzenia Konta Klienta.

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1) Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów sprzedaży zarówno Klientom dokonującym rejestracji jak również Klientom, którzy rejestracji nie dokonali (SZYBKIE ZAKUPY).

2) W celu złożenia Zamówienia w pierwszej kolejności należy wybrać interesujący Produkt z Oferty Sprzedawcy określając ich liczbę oraz ewentualną specyfikację oraz dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.

3) Klient może zakończyć zakupy w Sklepie Internetowym poprzez wejście do Koszyka. Koszyk zgodnie z definicją jest przestrzenią Sklepu Internetowego przygotowaną dla Klienta, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na precyzyjne sprawdzenie m.in.:

a. nazwy zamawianych produktów;

b. specyfikacji zamawianych produktów;

c. ilości zamawianych produktów;

d. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;

e. dostępności zamawianych produktów;

f. wprowadzenia kodów kuponu

g. metody dostawy;

h. metody płatności;

4) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy uzupełnić formularz Zamówienia zawarty w Koszyku Klienta. Ostateczne potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje po wybraniu metody płatności poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

5) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym Sprzedawca informuję Klienta o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.

6) Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca po złożeniu Zamówienia weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyła do Klienta Powiadomienie o przyjęciu Zamówienia. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7) Każdy Klient ma możliwość indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej lub elektronicznej).

§4 PŁATNOŚCI

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a. Płatności przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym znajdującym się pod adresem Sprzedawcy;

b. Płatności za pobraniem;

c. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

d. Płatności błyskawicznej poprzez przelew PayU;

2) Numer konta właściwy do opłacenia transakcji to: 68 1020 4580 0000 1102 0143 1899, TOP E SHOP S.C. , tytuł płatności: imię i nazwisko Kupującego, numer zamówienia otrzymany w Powiadomieniu.

3) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4) Każdy Klient akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie przepisami ustawy o VAT, akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres mailowy podany w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§5 DOSTAWA

1) Dostawa zakupionych Produktów może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

a. Odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym znajdującym się pod adresem Sprzedawcy w dni robocze, w godzinach 8-16.

b. Przesyłka Kurierska pobraniowa ;

c. Przesyłka Kurierska;

2) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych, chyba że w opisie produktu jest podany inny termin dostawy, wówczas takowy jest obowiązujący.

3) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

5) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ( zaksięgowania się przelewu).

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6) Zamówienia złożone po godzinie 14.00 są realizowane od następnego dnia roboczego.

7) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu lub w terminie uzgodnionym wcześniej indywidualnie ze sprzedawcą. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze sprzedawcą, przynajmniej jeden dzień wcześniej.

8) Kliencie pamiętaj, że Produkty zakupione z naszej oferty są delikatne. Jako Sprzedawca zwracam się więc z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki Klient dokładnie sprawdził w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§6 ZASADY REKLAMACJI

1) Sprzedawca względem Klienta odpowiada jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2) Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zachęca do składania Reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr.2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.

4) Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.

5) Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

2) Każdy Klient jeżeli posiada status Konsumenta zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.

4) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .

5) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

6) Zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5 powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do dokonania płatności.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1) Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Każdy Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym może w każdym czasie rozwiązać umowę świadczenia Usług prowadzenia Konta Klienta, tym samym likwidując Konto Klienta. W celu rozwiązania umowy należy wypełnić dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego formularz, obejmujący oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

3) Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

4) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.

6) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Rawie Mazowieckiej, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.

7) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 września 2017 roku do odwołania.

Załącznik nr 1 - Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.topeshop.pl/content/2-polityka-prywatnosci

Załącznik 2: Formularz reklamacji produktu (docx)

Załącznik 3: Oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość (docx)

Załączniki:

Klauzula informacyjna dla Klientów „Top e shop s.c.”.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów „TOP E SHOP S.C.”