REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPESHOP.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, określający w szczególności zasady funkcjonowania Sklepu oraz dokonywania w nim zakupów Produktów; obejmuje również informację o prawach i obowiązkach klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.      W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

1)      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie;

2)      Konto – miejsce w Sklepie udostępnione Klientowi po dokonaniu rejestracji w Sklepie, umożliwiające zarządzanie danymi Klienta, w tym danymi o złożonych Zamówieniach,

3)      Produkt - prezentowana w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

4)      Regulamin – niniejszy dokument, którego treść stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

5)      Sklep– prowadzona przez Sprzedawcę platforma teleinformatyczna służąca w szczególności do składania Zamówień, dostępna w sieci Internet pod adresem  www.topeshop.pl,

6)      Sprzedawca – Bartosz Czech i Andrzej Goński, prowadzący wspólną działalność gospodarczą pod firmą TOP E SHOP BARTOSZ CZECH ANDRZEJ GOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA., Rawa Mazowiecka 96-200, ul. Warszawska 8, NIP 8351604609, REGON 101710203, KRS 0000945448.

7)      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana między Sprzedawcą, a Klientem której przedmiotem jest zakup Produktów,

8)      Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta w Sklepie;

9)      Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę jej zawarcia, w którym Klient określa istotne elementy Umowy Sprzedaży.

3.       Administratorem danych osobowych Klienta podawanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest Sprzedawca. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta objęte są Załącznikiem nr 1 do Regulaminu – Polityka Prywatności.

4.       Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

5.       Warto wiedzieć, że momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment potwierdzenia przez klienta złożenia Zamówienia przez uruchomienie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

10)   Sprzedawca udostępnia adres email adres email: biuro@topeshop.pl, przeznaczony do kontaktów z nim.

6.       Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, niezbędne są:

a)         urządzenie końcowe umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies, wraz wtyczką FlashPlayer,

b)        aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§2 REJESTRACJA KONTA KLIENTA

1.       Sprzedawca w ramach infrastruktury informatycznej Sklepu umożliwia każdemu Klientowi bezpłatną rejestrację oraz założenie Konta.

2.       Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego obejmującego dane osobowe Klienta oraz akceptacji Regulaminu i kliknięcia przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

3.       Do założenia Konta i zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta mailowego powiadomienia o rejestracji Konta.

4.       Umowa, o jakiej mowa w ust. 3 zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

§3 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.       Sprzedawca umożliwia zawieranie Umów sprzedaży zarówno Klientom, którzy założyli Konto, jak i tym którzy go nie założyli. W przypadku braku Konta lub zakładania go w procesie składania Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia wypełniając odpowiedni formularz.

2.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów dochodzi z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ ”.

3.       Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku opisanego „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, Klient jest informowany w szczególności o głównych cechach świadczenia, co obejmuje w szczególności nazwę zamówionego Produktu, łącznej kwocie do zapłaty, obejmującej cenę Produktów i koszty ich dostarczenia do Klienta.

4.       Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Zamówienie- zawarcie Umowy Sprzedaży, wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 3 powyżej oraz treść Regulaminu, czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

5.        Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na niedostępność Produktu objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży i kosztów dostawy zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

 

§4 PŁATNOŚCI

1.      Sprzedawca umożliwia dokonanie zapłaty za Produkty w następujący sposób:

1)         przy odbiorze w sklepie stacjonarnym znajdującym się pod adresem Sprzedawcy – wyłącznie w przypadku odbioru osobistego;

2)         za pobraniem, przy odbiorze Produktów dostarczanych do Klienta;

3)         przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;

4)         online (PayU).

2.       W przypadku wyboru opcji przelewem bankowym lub płatności online, brak zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia skutkuje automatycznym anulowaniem Zamówienia (rozwiązaniem Umowy Sprzedaży).

3.       W przypadku gdy w związku ze sprzedażą wystawiana jest faktura VAT, będzie ona przesyłana  na podany przez Klienta adres email na co Klient wyraża zgodę akceptując Regulamin.

 

§5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.       Realizacja Zamówień rozpoczyna się w dniu roboczym następujący po dniu odnotowania zapłaty całości ceny zamówionych Produktów na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem bankowym lub płatności online, w pozostałych przypadkach w dniu roboczym następującym po dniu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

2.       Dostawa zakupionych Produktów może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden ze sposobów wskazanych w trakcie składania Zamówienia.

3.       O kosztach dostawy Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia.

4.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych, o ile w opisie Produktu w Sklepie nie podano innego terminu dostawy. W przypadku objęcia jednym Zamówieniem kliku Produktów, Produkty objęte Zamówieniem wysyłane są łącznie, a terminem wysyłki jest najdłuższy z terminów dla poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem, o ile Klient nie wybierze możliwości dostarczenia Produktów w oddzielnych przesyłkach.

5.       W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu lub w terminie uzgodnionym wcześniej indywidualnie ze Sprzedawcą. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą - przynajmniej jeden dzień przed terminem odbioru, celem potwierdzenia możliwości odbioru w danym dniu.

6.       Produkty zakupione w Sklepie mogą ulegać uszkodzeniom w czasie transportu. Jako Sprzedawca zwracamy się z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki Klient dokładnie sprawdził w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§ 6 REKLAMACJE

1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Produktu z umową, polegającej w szczególności na:

1)         braku właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)         braku właściwości Produktu, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,

3)         nienadawaniu się Produktu do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu,

4)         wydaniu Produktu Klientowi w stanie niezupełnym.

2.       Jeżeli Produkt ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Produktu lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać elektronicznie przy użyciu formularza (https://reklamacje.topeshop.pl/). Sprzedawca prosi Klientów, aby składając reklamację podali dane wskazane w formularzu, co umożliwi sprawne rozpatrzenie reklamacji.  Sprzedawca zwraca się z prośbą, by reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz dokument lub jego kopię potwierdzający zakup, a także fotografie reklamowanego Produktu. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Reklamacje może również składać pisemnie, na adres Sprzedawcy.

3.       Sprzedawca oświadcza, że rzeczywiste kolory Produktów prezentowanych w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od kolorów widocznych na wyświetlaczu urządzenia z którego korzysta Klient, co wynika z ustawień wyświetlacza, natężenia światła itp. Na podstawie zdjęć zamieszczanych w Sklepie nie ma możliwości dokonania prawidłowego pomiaru parametrów Produktów (np. odległości między półkami) – w przypadku wątpliwości prosimy o zapoznanie się opisem Produktu lub o zadanie nam pytania. Ponadto producent może zmieniać w czasie materiały używane do produkcji, w tym w szczególności okleiny. Dlatego Produkty identyczne co do kształtu i funkcji do zakupionych wcześniej mogą różnić się odcieniem. Produkty podobne mogą również różnić się innymi cechami.

4.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Produkcie w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

5.       Klient może żądać wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.

6.       Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

7.       Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Produktu na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za mechaniczne uszkodzenia Produktu, jeżeli nie tkwiły w nim w momencie otrzymania Produktu przez Klienta lub nie powstały w wyniku wad tkwiących w Produkcie w momencie otrzymania Produktu przez Klienta. Stwierdzenie takich mechanicznych uszkodzeń może stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji za zasadną.

9.       Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.

10.   Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:

1)      w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Produktu, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,

2)      w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

11.   W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

12.   Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w przypadku gdy Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:

1)      zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

2)      zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

3)      zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.

13.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ust. 11 powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

14.   Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 roku poz. 887 z późn. zm.), każdy Klient, który nabył w Sklepie Produkt jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może, w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu na zasadach i w sposób określony w informacji stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.       By skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.

3.       Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient może skorzystać z formularza. Odstąpienia od umowy można dokonać również poprzez złożenie oświadczanie przez dostępny w Sklepie formularz reklamacyjny.

4.       Sprzedawca zwraca się z prośbą, by wraz ze zwracanym w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Produktem, Klient przesłał kopię lub oryginał dowodu zakupu. ).

5.       Sprzedawca oświadcza, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w stosunku do Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.       Zgodnie z nasza polityką, zwracany towar będzie przechowywany na naszym magazynie przez 21 dni. Po upływie tego czasu zostanie przekazany do utylizacji i nie będzie możliwości odbioru przedmiotu/-ów przez Kupującego. Prosimy o niezwłoczną dyspozycję dotyczącą przesyłek, które zostają zwrócone bądź odesłane przez Klienta.

 

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1.       Sklep oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie są unikalne. Układ treści zawarty na stronie internetowej Sklepu jak i jej poszczególne jej części, takie jak opisy Produktów, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony prawa autorskiego.

2.       Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które są prezentowane w Sklepie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3.       Poprzez korzystanie z treści udostępnionych w Sklepie Klient nie nabywa żadnych praw jak również nie uzyskuje licencji na korzystanie z tych treści w innym celu niż korzystanie ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.       Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych w Sklepie za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Każdy Klient, który dokonał rejestracji Konta w Sklepie Internetowym może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, tym samym likwidując Konto. W celu rozwiązania umowy Klient może wypełnić dostępny na stronie internetowej Sklepu formularz, obejmujący oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

2.       Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie www.topeshop.pl/content/7-regulamin, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują.

3.       Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian; takie Zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

4.       Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie niema zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5.       Każdy użytkownik Internetu może pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku i zapisać go na własnym nośniku danych.

6.       Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

7.       Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona jest do odpowiedzialności z tytułu rzeczywiście poniesionej szkody z ograniczeniem kwotowym do zapłaconej ceny za Produkt.

8.       Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów, w zakresie rękojmi za wady rzeczy i prawa do odstąpienia od umowy, od dnia 01 stycznia 2021 roku znajdują również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.       Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

1)     Załącznik nr 1 - Polityka prywatności,

2)      Załącznik nr 2- Informacja o prawie do odstąpienia od umowy,

3)      Załącznik nr 3- Formularz odstąpienia od umowy.

10.   Regulamin obowiązuje od dnia 11 stycznia 2022 roku.